ขอเชิญใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect e-book

คลิกใช้บริการที่นี้.... http://www.sciencedirect.com/

สามารถดาวน์โหลดรายการแบบ Fulltext ได้ตั้งแต่ปี 2010 - 2015

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...นางสาวสุพิศ ทองซัง โทร 053-921444#1332 หรือ supis@rmutl.ac.th