งานระบบเครือข่ายและศูนย์คอมพิวเตอร์

งานระบบเครือข่ายและศูนย์คอมพิวเตอร์

นางวรางคณา กรุยรุ่งโรจน์

หัวหน้างานระบบเครือข่ายและศูนย์คอมพิวเตอร์

นายคงกช กาบจันทร์

ช่างทางด้านระบบสื่อสาร
เบอร์โทร : 1173
เบอร์มือถือ : 08-4050-1624
อีเมล : anupong_ping@rmutl.ac.th

นายณัฎฐภัทร มาแดง

ช่างทางด้านระบบสื่อสาร
เบอร์โทร : 1172
เบอร์มือถือ : 090-151-9569
อีเมล : nuttapat_ko@rmutl.ac.th