หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน

นางวรางคณา กรุยรุ่งโรจน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ หัวหน้าห้องสมุด