รายละเอียด การจัดฝึกอบรมและการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานในองค์กร โดยมอบหมายให้ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดฝึกอบรมและการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2562 สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีความสนใจ โดยสามารถลงทะเบียนและเข้ารับการทดสอบตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


ตารางการฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ >>> คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งานระบบการสมัครสอบ-การฝึกอบรม >>> คลิกที่นี่