วัน – เวลา ให้บริการ

วันเวลาทำการปกติ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 น. – 16.30 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 08.30 น. – 16.30 น.

หยุดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

ปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 น. – 16.30 น.

หยุดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์