วิธีตรวจสอบรายชื่อ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา พิษณุโลก สำหรับนักศึกษา

ลิงค์เพื่อค้นหาบัญชีผู้ใช้ไงาน : https://arit.rmutl.ac.th/search_email 

คู่มือการเชื่อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย : https://arit.plc.rmutl.ac.th/page/how-to