สิทธิในการยืมทรัพยากร

สิทธิในการยืมทรัพยากร

นโยบายการยืม

นักศึกษา

อาจารย์

เจ้าหน้าที่

หนังสือ
วารสาร
ซีดี
หนังสือ
วารสาร
ซีดี
หนังสือ
วารสาร
ซีดี
จำนวนวันในการยืม

7 วัน

3 วัน

3 วัน

60 วัน

3 วัน

3 วัน

30 วัน

3 วัน

3 วัน

จำนวนการยืมสูงสุด

3 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

5 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

5 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

จำนวนครั้งที่ให้ยืมต่อ

3 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

จำนวนรายการจอง

3 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

5 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

5 รายการ

3 รายการ

3 รายการ

จำนวนวันให้ยืมต่อก่อนกำหนดส่ง

5 วัน

2 วัน

2 วัน

7 วัน

2 วัน

2 วัน

7 วัน

2 วัน

2 วัน

จำนวนวันแจ้งเตือนก่อนกำหนดส่ง

2 วัน

1 วัน

1 วัน

7 วัน

1 วัน

1 วัน

7 วัน

1 วัน

1 วัน

จำนวนวันที่ค้างคืนทรัพยากร

7 วัน

7 วัน

7 วัน

15 วัน

7 วัน

7 วัน

15 วัน

7 วัน

7 วัน