เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากรที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

สำนักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับมาตรฐานสากล ตามนโยบายของภาครัฐได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ของชาติเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 และเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับมาตรฐานสากล เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน จำนวน 50 รายผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในช่องทาง http://hr.rmutl.ac.th ในหัวข้อที่ 10 สอบมาตรฐานบุคลากร ระบบเปิดรับสมัครในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป

**ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการก่อนการลงทะเบียน**