แจ้งการสำรองและโอนย้ายข้อมูลเว็บไซต์

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการขอพื้นที่ในการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด มทร.ล้านนา เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้ที่ให้ความสนใจ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบดังกล่าว ถูกใช้งานในการให้บริการเป็นระยะเวลายาวนาน ไม่มีอะไหล่ทดแทน หากเกิดการชำรุด ไม่สามารถหาอุปกรณ์มาทดแทนได้ และจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลได้ ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการสำรวจและรวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูล และเสี่ยงต่อภัยคุกคามอันเนื่องมาจากการขาดการอัพเดทซอฟแวร์ให้บริการเว็บไซต์

เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดเสถียรภาพ สำนักวิทยบริการฯ จึงใคร่ขอแจ้งหน่วยงานและเจ้าของเว็บไซต์ที่มีรายชื่อเว็บไซต์ข้างต้น ดำเนินการสำรองข้อมูลด้วยตนเอง และหากประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์ต่อไป สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานระบบเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ 1612 หรือ arit@rmutl.ac.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 หลังจากนั้นกลุ่มงานระบบเครือข่ายจะทำการโอนย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่ เพื่อให้การให้บริการสารสนเทศต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนดดังกล่าว สำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการปิดระบบและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

ตรวจสอบรายชื่อเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยง >> คลิก <<