แนะนำหนังสือให้แก่ห้องสมุด

แหล่งข้อมูลหนังสือ

URL รายละเอียดแหล่งข้อมูล
http://www.chulabook.com ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.course.com Course Technology
http://www.chulapress.com ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.cengageasia.com Cengage Learning Asia
http://www.elsevierdirect.com/academicpress ELSEVIER Science :: Technology
http://www.crcpress.com CRC Press
http://www.thammasatpress.com สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.books.elsevier.com ELSEVIER Science :: Technology
http://www.se-ed.com บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
http://www.textbooks.elsevier.com ELSEVIER
http://www.nationgroup.com NATION Group
http://www.ttp.net Trans tech publications inc.
http://www.ffc.or.th สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
http://www.morganclaypool.com MORGAN & CLAYPOOL PUBLISHERS
http://www.infopress2000.com Infopress Group
http://www.ams.org American Mathematical Society
URL รายละเอียดแหล่งข้อมูล
http://www.nanmeebooks.com นานมีบุ๊คส์
http://www.sagepub.co.uk SAGE
http://www.amarin.com สำนักพิมพ์อมรินทร์
http://www.worldscientific.com World Scientific
http://www.ngthai.com NATIONALGEOGRAPHIC
http://www.icpress.co.uk Imperial College Press
http://www.naiin.com ร้านนายอินทร์
http://www.mcgraw-hill.com.sg MC Graw Hill
http://www.artechhouse.com ARTECH HOUSE
http://www.amsbook.com บริษัท แอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จำกัด
http://www.bg2001.com บิ๊กแกรนด์
http://www.pearsonhighered.com PEARSON
http://www.toptextbook.com สำนักพิมพ์ท้อป
http://www.wiley.com WILEY
http://www.skybook.co.th บริษัท สกายบุ๊คส์
http://www.amazon.com amazon

© 2560 แนะนำหนังสือให้แก่ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก