ลงทะเบียนอบรมงาน LINK CAMPUS CABLING 2018

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กำหนดจัดโครงการอบรม “Network Solution Infrastructure” ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมกลาง 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสายสัญญาณ สามารถติดตั้งและแก้ไขระบบสัญญาณเครือข่ายเบื้องต้นได้ ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจเทคโนโลยีด้านสายสัญญาณที่รองรับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารในอนาคต

สแกนโค๊ตเพื่อ ลงทะเบียน

กำหนดการจัดอบรม