งานห้องสมุด

งานห้องสมุด

นางศิริลักษณ์ เสน่หา

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

นางสาวสพิศมัย เกิดทองสุก

พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ ๑

นางจรรยา มีคำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางธิติมา ด้วงรอด

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด