จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากร
หัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 คน
หัวหน้างาน จำนวน 1 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน
พนักงานราชการ จำนวน 2 คน
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 คน
แม่บ้าน จำนวน 2 คน
ชาย 3 คน
หญิง 9 คน
รวมจำนวนบุคลากรการสอนทั้งสิ้น จำนวน 12 คน