ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

"เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์กลางแห่งการสื่อสาร การเรียนรู้ และการพัฒนา"

วิสัยทัศน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital University) ที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ